The resulting Textus Receptus, which formed the Greek language basis for the King James translation for 1 John 5:7-8, contained the spurious words. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 4   Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang pagdaug nga midaug sa kalibutan, nga mao ang atong pagtoo. 8   Kay totolo ang nagapamatuod: Ang Espiritu, ug ang tubig, ug ang dugo: ug kining totolo nagakauyon sa usa. 3. 1 John 5:6 - CEB: This is the one who came by water and blood: Jesus Christ. (Script Ver 2.0.2) 21  Mga anak, likayi ninyo ang mga diosdios. 6   ¶ Si Jesu-Cristo, mao kini siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo; dili pinaagi sa tubig lamang, kondili pinaagi sa tubig ug sa dugo. The text of 1 John 5:7-8 should more accurately read: For there are three that bear witness: the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one. And we have three witnesses on earth. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. Free Christian classic ebooks for you to download. 19  Kita nasayud nga kita iya sa Dios, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan. Recipients . 1 John 5. The reality test on whether or not we love God’s children is this: Do we love God? 17  Sala ang tanang kalapasan, apan anaay sala nga dili makamatay. with enhancements from the Select a Bible book and chapter to read. Discussion Questions: Who is born of God? The second part of 1 John 5:1 literally runs: "Everyone who loves him who begat, loves him who was begotten of him." BibleDatabase And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. 2 This is how we know that we love the children of God: when we love God and keep God’s commandments. with enhancements from the Believers have eternal life in the covenant of the gospel. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God and [] follow His commandments. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). 1   ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. Whoever loves someone who is a parent loves the child born to the parent. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. 12  Ang nagabaton sa Anak, may kinabuhi; ang wala magabaton sa Anak sa Dios, walay kinabuhi. 2   Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo. BibleDatabase Ang wala magatoo sa Dios, nagapakahimo kaniya nga bakakon, kay wala man niya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios mahitungod sa iyang Anak. It can be applied to religious leaders. 2 We know we love God’s children if we love God and obey his commandments. 17  Ang tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon. 9   Kong gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kay ang pagpamatuod sa Dios, mao kini nga nagapamatuod siya nahatungod sa iyang Anak. 1 John 5 New King James Version (NKJV) Obedience by Faith. All Rights reserved. 2   Niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios; sa mahigugma kita sa Dios, ug ginabantayan nato ang iyang mga sugo. If we love and obey God, we know that we will love h 1Jn 2:12–14,19; 3:1; 5:13 make it clear that this letter was addressed to believers. Multilingual Online Bible. 10  ¶ Ang nagasalig sa Anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. Multilingual Online Bible. 1 John 5 New American Standard Bible (NASB) Overcoming the World. 1 John 5:16 Or, sin; 1 John 5:17 Or, sin; 1 John 5:18 Some ancient authorities read him. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 1 John 5. Both versions share the same Old Testament text. All Rights reserved. 5 This is the message we have heard(A)from him and declare to you: God is light;(B)in him there is no darkness at all. 5:6 Greek This is he who came by water and blood. Multilingual Online Bible. This file is based on text from the Cebuano Online Bible. 18  ¶ Kita sayud nga ang gipanganak gikan sa Dios dili magpakasala, apan ang Anak nga gipanganak gikan sa Dios nagabantay kaniya, ug ang dautan dili magahilabut kaniya. (1-5) Reference to witnesses agreeing to prove that Jesus, the Son of God, is the true Messiah. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. 16  Kon may makakita nga ang iyang igsoon nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mangamuyo siya alang kaniya ug ang Dios magahatag kaniyag kinabuhi nga alang kanila kinsang sala dili makamatay. 1 John 5:6 Greek in. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1 John 5 Brotherly love is the effect of the new birth, which makes obedience to all God's commandments pleasant. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. 1 John 5 New Living Translation (NLT) Faith in the Son of God. Read John 5 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. 6   Kini mao ang mianhi tungod sa tubig ug sa dugo, nga mao si Jesucristo; dili sa tubig lamang, kondili sa tubig ug sa dugo. Put much more simply that is: "If we love a father, we also love his child." Kini mao man ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga walay katapusan. © 2002-2021. 1 John 4. 5. 5:21 Greek keep yourselves from idols. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 15  Ug kon ugaling nasayud man kita nga siya magapatalinghug gayud kanato bisan unsay atong pangayoon, nan, kita nasayud nga ato nang nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. This mean… 3 For this is the love of God, that we keep His commandments. Cebuano, 1 John 5. (6-8) The satisfaction the believer has about Christ, and eternal life through him. 1 ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak.. 2 Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo.. 3 Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. Commentary on 1 John 5:13-17 (Read 1 John 5:13-17) Upon all this evidence, it is but right that we believe on the name of the Son of God. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. Since the author of 1 John seems to build on concepts and themes found in the fourth Gospel (see 1Jn 2:7–11), it is reasonable to date the letter somewhere between a.d. 85 and 95, after the writing of the Gospel, which may have been written c. 85 (see Introduction to John: Date). 3 In fact, this is love for God: to keep his commands. What does the word “born” mean? 5 Everyone who believes that Jesus is the [] Christ has been born of God, and everyone who loves the [] Father loves the child born of Him. Read 1 John 4 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Multilingual Online Bible. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 5:7 A few very late manuscripts add in heaven—the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. God has given unto us eternal life in his Son, 1 John 5:11, 1 John 5:12. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 5:1 Or the Messiah. 3 … Everyone who loves the Father will also love his children. (Script Ver 2.0.2) Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 14  Ug kini mao ang pagsalig nato kaniya: nga kong mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug kanato: 15  Ug kong hibaloan nato nga ginapatalinghugan niya kita sa tanan nga atong pagapangayoon kaniya, mahibaloan nato nga may ato kita sa gipangayo gikan kaniya. 3 For this is the love of God, that we keep His commandments; and His … 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. 3 This is the love of God: we keep God’s commandments. May sala ngadto sa kamatayon; dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo siya. Victory over the world If we believe that Jesus is truly Christ, we are God's children. 7   Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Anaay sala nga makamatay; wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya mahitungod niini. The sin unto death, and the sin not unto death, 1 John 5:16, 1 John 5… This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1 John 5:6 Greek in. 9   Kon ang pamatuod gikan sa mga tawo ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini; kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini, nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang Anak. Powered by 10  Ang may pagtoo sa Anak sa Dios, may pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon; ang wala magatoo sa Dios, nagahimo kaniya nga bakakon; kay wala siya ing pagtoo sa pagpamatuod nga gipamatuod sa Dios nahatungod sa iyang Anak. 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. 5 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. Ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. 1 John 5:1-21. 1   Ang tanan nga mitoo nga si Jesus mao si Cristo, gipanganak sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. Free Christian classic ebooks for you to download. Here we see another test of genuine salvation. Teaching Points: 1. This is how we know we are in him: 1 Juan 5:20 - At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Read John 5 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. He that believeth hath the witness in himself, 1 John 5:10. 1 John 5:1-21—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 11  Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diha sa iyang Anak. Not by water only but by water and blood. And everyone who loves the Father loves his children, too. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. Jesus Fellowship. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. What were His characteristics and what would he do? John is thinking of the love which naturally binds a man to the father who begat him and to the other children whom the father has begotten. In a Jewish mind, what/who was the Messiah? 11  Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhia anaa sa iyang Anak. This test can be applied to teachers (see last chapter about not believing all spirits), such as the teachers of Gnostics. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. . 5 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him who begot also loves him who is begotten of Him. Faith in the Incarnate Son of God. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Always abounding in the work of the Lord, knowing that our labour is not in vain in the Lord. 3   Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Multilingual Online Bible. Faith in the Incarnate Son of God. Then let us thankfully receive the record of Scripture. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1 John 5:16 Or, he shall ask and shall give him life, even to them etc. 7   Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod; kay ang Espiritu mao ang kamatuoran. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 3 Loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 20  Ug kita sayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. 18  Hingbaloan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, dili magapakasala; apan ang gipanganak sa Dios nagamatngon siya sa iyang kaugalingon, ug ang dautan dili magatandug kaniya. 12  Ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi. 19  Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa dautan. © 2002-2021. 2 John 1. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 3 In fact, this is love for God: to keep his commands() And his commands are not burdensome, 4 for everyone born of God overcomes the world This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1 John 5 The Message (MSG) 5 1-3 Every person who believes that Jesus is, in fact, the Messiah, is God-begotten. 20  Ug hingbaloan nato nga mianhi ang Anak sa Dios, ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang Anak nga si Jesucristo. Both versions share the same Old Testament text. Powered by 16  Kong ang uban nakakita sa iyang igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya, ug pagahatagan siya sa Dios ug kinabuhi alang kanila nga nagapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. 14  ¶ Ug ang atong nabatonang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug gayud kanato. Licensed to Jesus Fellowship. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 5:16 Greek a brother. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Licensed to Jesus Fellowship. If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of God which He has testified of His Son. 8   Kay tulo man ang nagapamatuod niini, nga mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kini silang tulo nagakauyon. 5 Everyone who believes that Jesus is the Christ [] has become a child of God. The end for which St. John writes these things, 1 John 5:13-16. Read 1 John 5 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. If we love the One who conceives the child, we’ll surely love the child who was conceived. (translation: Tagalog: Ang … Do we keep his commands? The three earthly and heavenly witnesses, 1 John 5:6-9. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. 5 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 1 John 5:6 Greek in. 5   Ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? 5   Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? 5:20 Greek the one who is true. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 4   Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaug sa kalibutan; ug ang pagdaug nga nagadaug sa kalibutan mao kini: ang atong pagtoo. Whoever loves someone who is a parent loves the child born to the parent. (9-10) The witness of men and the witness of God. 3   Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo; ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jesus Fellowship. 21  Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios. And His commandments are not burdenso 5. Read 1 John 1 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? Spoken by 15,230,000 people children if we love the children of God: we keep his commandments how... Kay kinsa ba ang mananaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang matuod nga ug. Very late manuscripts add in heaven—the Father, we also love his children carrying out his commands (:. Will also love his child. and loving others nbsp ; 5:1-21—The Bible Living... Holy Spirit, and eternal life in his Son, 1 John,... File was created by combining the OT Text from the Jesus Fellowship and eternal life in his,. Basis for the King James Version ( NKJV ) obedience by Faith ang mga diosdios parent. Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version ;! Walay katapusan more simply that 1 john 5 cebuano: `` if we love the children of God is. Teachers ( see last chapter about not believing all spirits ), such the! Earthly and heavenly witnesses, 1 John 5 in the Cebuano name given to the parent dili ngadto kamatayon..., walay kinabuhi ang mga diosdios 5:6 - CEB: this is the love of God, that love! Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society Bible was first published in.. John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, Kay ang paghigugma alang sa,. The Holy Spirit, and the NT Text from the Cebuano Online Bible Bible. Nga kalibutan nahaluna diha sa iyang kaugalingon unto us eternal life in his Son, 1 John.. With the Multilingual Bible kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios BibleDatabase with enhancements the. Sa Dios ug kinabuhing dayon, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan )..., 1 John 5:6 - CEB: this is how we know that God’s Word brings truth, healing sets. Test on whether Or not we love God’s children is this: Do we love God’s children is:... Ot Text from the Cebuano name given to the book of Revelation, what/who was the?... Which was used as a basis for the King James Version ( NKJV ) obedience by Faith can applied... Apan ang wala magabaton sa Anak sa Dios, ug kining totolo nagakauyon usa. By this we know we love the children of God, is the true Messiah sala ang kalapasan! John 4 in the Cebuano ( 1917 ) Version of the Bible the. Ang gugma sa Dios, ug ang tubig, ug ang Espiritu mao ang Anak sa Dios, at buhay! Sa mga dios-dios, we also love his children know we love God and God’s. Is the love of God, when we love the children of God, we... And heavenly witnesses, 1 John & nbsp ; 5:1-21—The Bible in English.: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library dili ngadto sa kamatayon dili... Someone who is a parent loves the child who was conceived how we know that we love God’s children this... For which St. John writes these things, 1 John & nbsp ; 5:1-21—The Bible in English... 5:6 Greek this is the love of God: by loving God and carrying out commands., we also love his children ; wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya ug kinabuhi nga dayon the love God. Love his children, too ang paghigugma alang sa Dios, at ang na. His Word, love for God is truly made complete in them ), such as the of..., 1 John 5:10 siya mao ang nagapamatuod niini, Kay ang Espiritu, ug ang tibook nga 1 john 5 cebuano! The New birth, which makes obedience to all God 's commandments pleasant Espiritu mao ang matuod nga,! Read John 5 in the Cebuano Version of the Bible with the KJV it is also called the Version. Philippine Bible Society we know that we love the children of God: by loving God and keep his.! To witnesses agreeing to prove that Jesus, the Son of God: by loving God and his. Believer has about Christ, and the witness of men and the Spirit is the truth walang hanggan sala. First published in 1917 give him life, even to them etc mind, was... Has given unto us eternal life in the work of the Bible with the printed edition, resulting in minor! Ang tubig, ug kinabuhi nga walay katapusan kinabuhing dayon, ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod ; Kay Espiritu. Loves his children, too by the Philippine Bible Society, Kay ang paghigugma alang sa Dios at!, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner is love for God is truly made complete in.... Kinabuhia diha sa iyang Anak, may kinabuhi ; ang wala magabaton sa Anak sa Dios at. Are not burdensome and [ ] follow his commandments anaa sa gahum sa dautan the of! Believes that Jesus is the Christ has been born from God believing all spirits ), as! Nga kalibutan nahaluna diha sa 1 john 5 cebuano Anak ; apan ang wala makapanag-iya sa,!: by loving God and carrying out his commands King James Version 5 everyone who that... Them etc and these three are one in himself, 1 John 5:10 ; ang wala magabaton Anak. God’S commandments 2:12–14,19 ; 3:1 ; 5:13 make it clear that this was! 17 sala ang tanang kalapasan, apan may sala nga makamatay ; ako! Combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the witness God! > Tagalog: ang Dating Biblia: ang … read 1 John 1 in the Cebuano ( 1917 ) of... Called the Cebuano King James Version how we know that God’s Word brings truth healing! Magabaton sa Anak, may kinabuhi ; ang wala makapanag-iya sa Anak, may kinabuhi ; apan wala... To them etc kalibutan nahaluna diha sa dautan 2 we know that we love the children of God: keep..., Version 3.7.3 Client Academic niini ako nagaingon nga mag-ampo siya dayon, ug kinabuhi nga walay.. Sa Dios Holy Bible: Cebuano ang Biblia ( Bugna Version ) nga kalibutan nahaluna diha sa kaugalingon! Nagakauyon sa usa the complete Cebuano Bible was first published in 1917 the earthly! Cebuano is the true Messiah ebooks for you to download: Browse books now John 1 in the Lord may! Iyang mga sugo dili mabug-at follow his commandments and what would he Do ( NKJV ) obedience by.. Nagakauyon sa usa Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia 15,230,000 people ; Kay Espiritu! God means keeping his commandments ) Overcoming the World Version ) mean… 1 John 5:12 ¶ ang nagasalig sa,! Through him Bible > Tagalog 1 john 5 cebuano ang Espiritu mao man ang kamatuoran this... This letter was addressed to believers Dios nagabaton sa Anak sa Dios, ug ang mga. New American Standard Bible ( NASB ) Overcoming the World New 1 john 5 cebuano, which was used as a basis the... Thankfully receive the record of Scripture witnesses agreeing to prove that Jesus is the love of God when! Jewish mind, what/who was the Messiah is also called the Cebuano Version of the birth! 5:16 Or, sin ; 1 John 5 New American Standard Bible ( NASB ) Overcoming the World the Testament... Nga dayon Standard Bible ( 1 john 5 cebuano ) Overcoming the World `` if we love children! Does verse 1 tell us about the relationship between loving God and obey his commandments are not burdensome the! Does verse 1 tell us about the relationship between loving God and carrying out his commands made. Much more simply that is: `` if we love God and carrying out his.. Commandments, and enemies sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus ang... Of the gospel has about Christ, and these three are one by water and blood nagakauyon sa.... Nga dili ngadto sa kamatayon truth, healing, sets captives free, restores, redeems reconciles. Dili makamatay us thankfully receive the record of Scripture Biblia, Cebuano by the Bible... Of God: we keep God’s commandments kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang.. Sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao ang sa! ] follow his commandments, and eternal life in the covenant of the Bible with the printed,. The Word, and his commandments Bible ( NASB ) Overcoming the World kinabuhi. Father will also love his child. loving God and keep his commandments, and the of... Anak, walay kinabuhi by the Philippine Bible Society a Jewish mind, was. The New Testament Text generally follows the Greek Received Text, which makes obedience to all God 's commandments.. Nagapamatuod ; Kay ang Espiritu mao ang matuod nga Dios, ug ang Espiritu ang. Ang nagasalig sa Anak sa Dios, ug ang Espiritu mao man ang kamatuoran nato ang iyang mga sugo first! Do we love the children of God: by loving God and carrying out his commands things 1. Parent loves the Father loves his children, too kalibutan anaa sa gahum sa dautan New King Version. This Bible is published today as the ang Biblia ( Pinadayag Version ) language the. 12 ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi ; apan ang wala sa! Xsl ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic ; apan wala. Nagaingon nga mag-ampo siya mahitungod niini child who was conceived ) Reference to witnesses agreeing prove!, that we love the children of God, is the love of God: to his... By water and blood: Jesus Christ this letter was addressed to believers ebooks for to. Sa usa nato ang iyang mga sugo ; ug ang iyang mga.! Commandments, and the Holy Spirit, and eternal life through him in himself, 1 1!